Wysokość mandatów. 
 > P O L S K A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis   > Polska  > Przepisy transportowe w krajach europy <   
 

Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego

 1. Przepisy o ruchu pieszych.

 2. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów.

 1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe.

 2. Włączanie się do ruchu.

 3. Prędkość i hamowanie.

 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu.

 5. Wymijanie, omijanie i cofanie.

 6. Wyprzedzanie.

 7. Przecinanie się kierunków ruchu.

 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej  przejrzystości  powietrza. 

 9. Holowanie.

 10. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt.  

 11. Autostrady i Drogi Ekspresowe.

 12. Zatrzymanie i postój.

 13. Używanie świateł zewnętrznych.

 14. Używanie pojazdów w ruchu drogowym.

 15. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep.

 16. Przewóz osób. 

 1. Kierujący.

 2. Inne wykroczenia.

 3. Znaki i sygnały drogowe.

 I Przepisy o ruchu pieszych.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

 

art. 90

 

art. 90

Wchodzenie na jezdnię:

a) bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściach dla pieszych,

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

 

art. 14 pkt 1 lit. a)

 

art. 14 pkt 1 lit. b)

 

100

 

100

art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni się one znajdują

art. 14 pkt 7

50

art. 92 § 1
lub art. 90

Niestosowanie się do znaków lub sygnałów drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub §39 w zw. z § 40 lub § 98 ust. 2 1)

50

art. 90 lub
art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi

art. 14 pkt 2

50

art. 90 lub
art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 3

50

art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 4

20

art. 97

Chodzenie po torowiskach

art. 14 pkt 5

50

art. 97

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6

80

art. 97

Naruszenie przepisów o obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza

art. 11 ust. 1

50

art. 97

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 2

20

art. 97

Naruszenie przepisów o obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 3

50

art. 90 lub
art. 97

Naruszanie przepisów dotyczących pieszych poruszających się w kolumnach

art. 12 lub art. 45 ust. 1 pkt 1

50

art. 97

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 13

50

art. 97

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 2 pkt 3 lub 4

50

art. 90 lub
art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach (ścieżkach) dla rowerów.

art. 11 ust. 4

50

 

II Przepisy dotyczące ruchu pojazdów.

1. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 90 lub
art. 97

Niestosowanie się do obowiązku ruchu prawostronnego.

art. 16 ust. 1

100

art. 97

Naruszenie obowiązku jazdy po prawej jezdni na drogach o dwóch jezdniach albo obowiązku zajmowania pasów ruchu znajdujących się na prawej połowie jezdni na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej czterech pasach ruchu

art. 16 ust. 2

lub ust. 3

100

art. 90 lub 
art. 97

Naruszenie obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni

art. 16 ust. 4

100

art. 90 lub 
art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4

100

art. 90 lub 
art. 97

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem idącą obok takiego pojazdu

art. 16 ust. 5

50

art. 90

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu, przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6

150

art. 97

Niekorzystanie, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

art. 39 ust.1

70

art. 97

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

art. 39 ust. 3 lub art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5

70

art. 97

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3

70

art. 97

Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

art. 40

100

art. 97

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nie używających, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

art. 45 ust. 2 pkt 3

100

art. 97

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu

art. 45 ust. 2 pkt 2

100

art. 97

Korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1

100

art. 90

Otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie otwartych drzwi lub wysiadanie z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.

art. 45 ust. 1 pkt 3

100

art. 90 lub 
art. 97

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5

80

art. 97 

 

art. 90

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku, w tym:

a) nieprzedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,

b) nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitych lub rannych

art. 44 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3

 art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust .3

100

 

150

art. 89

Dopuszczenie, wbrew obowiązkowi opieki lub nadzoru, do przebywania małoletniego do lat 7 na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego

art. 43 ust. 1

150

art. 97

Nieużywanie przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym

art. 41

80

art. 97

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1

150

2. Włączanie się do ruchu.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 86 § 1

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierowcę autobusu włączającego się do ruchu z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 2

250

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17

200

art. 90

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi ) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1

200

3. Prędkość i hamowanie.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 97 albo

art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

1) na obszarze zabudowanym lub strefie zamieszkania:

a) do 10 km/h

b) o 11 - 19 km/h,

c) o 20 - 30 km/h,

d) o 31 - 40 km/h,

e) o 41 - 50 km/h,

f) o 51 km/h i więcej,

art. 20 ust. 1

ust. 2 lub 6 albo

§ 27lub § 31 1)

 

 

50

100

150

250

350

500

art. 97

albo

art. 92 § 1

2) poza obszarem zabudowanym:

a) do 10 km/h

b) o 11 - 20 km/h,

c) o 21 - 30 km/h,

d) o 31 - 40 km/h,

e) o 41 - 50 km/h,

f) o 51 km/h i więcej,

art. 20 ust. 3 - 6

§ 27 1)

 

30

80

120

200

300

500

art. 86 § 1

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem podczas hamowania

art. 19 ust. 2 pkt 2

250

art. 86 § 1

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie niezbędnego odstępu od poprzedzającego pojazdu

art. 19 ust. 2 pkt 3

250

art. 97

Jazda z prędkością nie zapewniającą panowania nad pojazdem

art. 19 ust. 1

150

art. 90

Hamowanie w sposób powodujący utrudnienie ruchu

art. 19 ust. 2
pkt. 2

150

art. 90

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym.

art. 19 ust. 2 pkt 1

200

art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3

150

art. 97

Przekraczanie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d)

150

4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 90

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu bez zachowania szczególnej ostrożności

art. 22 ust. 1

200

art. 90 lub 97

Zawracanie:

a) w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić,

b) w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych,

art. 22 ust 6:

pkt 4,

 

pkt 1,

 

200

 

200

art. 90

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru,

art. 3 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 5

150 

art. 90 lub 97

Naruszenie obowiązku odpowiedniego umiejscowienia pojazdu przed skręceniem

art. 22 ust. 2

150

art. 86 § 1 lub art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego poza skrzyżowaniem zajmowany pas ruchu

art. 22 ust. 4

250

art. 97

Naruszenie obowiązku sygnalizowania zawczasu i wyraźnie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo zaprzestania sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru

art. 22 ust. 5

100

5. Wymijanie, omijanie i cofanie.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 90, 
art. 97 lub
art. 86 § 1

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, w tym spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa

art. 26 ust. 3 pkt 2

500

art. 86 § 1

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas wymijania, omijania lub cofania

art. 23 ust. 1

250

art. 90 lub

art. 97

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4

200

art. 90

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 3 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2

150

art. 97

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

art. 23 ust. 2

100

 6. Wyprzedzanie.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1

400

art. 97

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4

400

art. 97 lub art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się, czy:

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu,

2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania,

3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.

art. 24 ust. 1

pkt 1

 

 

pkt 2

 

pkt 3

 

200

 

 

200

 

200

art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

b) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

c) na skrzyżowaniach,

art. 26 ust. 7:

pkt 1

pkt 2

pkt 3

250

250

250

art. 97

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych (tramwajowych) lub bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3

250 

art. 97

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu

art. 24 ust. 2, ust. 3, ust. 4 lub ust. 5

150

art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6

200

art. 90 lub

art. 97

Niestosowanie się do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika

art. 24 ust. 6

150

art. 97

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11

300

 7. Przecinanie się kierunków ruchu.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 90

Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa pieszym:

a) znajdującym się na oznakowanym przejściu,

b) przy skręcaniu w drogę poprzeczną

c) przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę (ścieżkę) dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni

art. 26:

ust. 1

ust. 2

ust. 4 albo  ust. 5


400

300

300

art. 90

Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi:

a) znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów,

b) przy skręcaniu w drogę poprzeczną,

c) przy przejeżdżaniu przez drogę (ścieżkę) dla rowerów poza jezdnią

art. 27

ust. 1

ust. 2

ust. 3

 

400

300

300

art. 90 lub

art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczone sprawności ruchowej.

art. 26 ust. 7

300

art. 86 § 1

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

a) poprzez:

- niezachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego (tramwajowego) lub przejeżdżaniu przez przejazd ,

- nie upewnienie się, czy nie zbliża się pojazd szynowy,

- nie przedsięwzięcie wszelkich środków ostrożności przy przejeżdżaniu przez przejazd w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,

b) poprzez prowadzenie pojazdu z prędkością uniemożliwiającą zatrzymanie go w bezpiecznym miejscu przed przejazdem kolejowym (tramwajowym)

 


art. 28 ust. 1

 

 

 

 

 


art. 28 ust. 2


350

 

 

 

 


350

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

a) na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,

b) pojazdom szynowym,

c) w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunku ruchu pojazdów

art. 25 ust. 1

art. 25 ust. 2

art. 25 ust. 3

 

300

300

250

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4

250

art. 97

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i nie mogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym

art. 28 ust. 5

150

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6

100

art. 97

Naruszenie zakazu:

a) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,

b) wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28:

ust. 3 pkt. 1,

 

ust. 3, pkt 2,250

 


 250

art. 90 lub

art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych:

a) pojazdem silnikowym

b) innym pojazdem

art. 26 ust. 3 pkt 3

 

200

50

art. 90 lub

art. 97

Naruszenie przez kierującego zakazu:

a) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

b) rozdzielania kolumn pieszych

art. 25 ust. 4:

pkt 1,

 

pkt 2,

 

250

 

200

 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 88 lub
art. 90

Niewłączenie, przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1:
pkt 1 lit. a)
lub pkt 2 lit. a)

150

art. 90 lub
art. 97

Naruszenie, przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi.

art. 30 ust 1
pkt 2 lit. b)

100

art. 97

Naruszenie zakazu:

a) nadużywania sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

b) używania sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

c) ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których mogło to spowodować oślepienie innych kierujących

art. 29 ust. 2:

pkt 1


pkt 2

 

pkt 3

 

50

 

50

 

100

art. 90 lub
art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3

80

 9. Holowanie.

Kwalifikacja prawna k.w

N a r u s z e n i e

Naruszona norma prawa administracyjnego

Grzywna w zł.

art. 97

Naruszenie przez kierującego warunków holowania, w tym:

a) holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień,

b) holowanie pojazdu:

- na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy,

- na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe,

art. 31 ust 1:


pkt 3,

 
pkt 6,

 


200

 


150

 
150

art. 97

Naruszenie zakazu holowania:

a) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub nie sprawnych hamulcach,

b) pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony,

c) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego,

d) pojazdem z przyczepą ( naczepą ),

art. 31 ust 2:

pkt 1,


pkt 2,

 

pkt 3,


pkt 4,

 

200

 
150

 

150

 
150

art. 97

Naruszenie przez kierującego warunków holowania, w tym:

a) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania,

b) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym,

c) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego,

d) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym,

e) niewłaściwe oznakowanie holu albo brak takiego oznakowania

art. 31 ust 1:


pkt 2,

pkt 4,


pkt 5,


pkt 7,


pkt 7,

 


50

 
100


100


50


50

NASTĘPNE >>>


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved